Bekering

De bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens zondig is en tekort 
komt aan Gods heerlijkheid.

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heer-lijkheid Gods.

Romeinen 3:10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig,
 ook niet een,  3:11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die
 God ernstig zoekt; 3:12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij
 onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.

1 Johannes 1:10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben,
maken wij  Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Dit komt omdat wij, na de zondeval bij het begin van de schep
ping, allemaal in zonde geboren zijn.

Psalmen 51:5 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde
 heeft mijn moeder mij ontvangen.

Vanwege die zonde is er een enorme blokkade tussen de mens
en God. Dit is één van de redenen waarom God tegen Mozes
 sprak dat hij met het volk Israel niet op kon trekken door de
 woestijn naar het land Kanaan.

Exodus 33:5 De Here nu zeide tot  Mozes: Zeg tot de Israe
lieten: gij zijt een hard- nekkig volk. Indien  Ik ook maar een
 ogenblik in uw midden zou optrekken, zou Ik u vernietigen.

Mozes kreeg toen de opdracht een tabernakel te maken. Dit
 was een tent, met o.a. een altaar waar voortdurend offers ge
bracht moesten worden om verzoening te doen over de zon
den van het volk.

Exodus 25:8 En zij zullen  Mij een heiligdom maken, en Ik zal
 in hun midden wonen.

Exodus 29:36 Dagelijks zult gij een stier als zondoffer ter verzoening bereiden en het altaar ontzondigen, doordat gij er ver=
zoening over doet; gij zult het zalven om het te heiligen. 29:37
 Zeven dagen zult gij over het altaar verzoening doen; gij zult
 het heiligen en het altaar zal allerheiligst zijn; ieder die het
 altaar aanraakt,  zal heilig zijn.  29:38 Dit is, wat gij op het
 altaar zult bereiden: twee eenjarige lammeren, geregeld
 elke dag.

Toen Jezus Christus voor ons aan het kruis stierf, vervielen
 deze dierenoffers, omdat Hij voor ons het Lam geworden is
 die onze zonden heeft gedragen.

Handelingen 8:32 En het gedeelte van de  Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open.  8:33 In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen: wie zal zijn afkomst verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 8:34 En de kamerling antwoordde, en zeide tot  Filippus: Ik vraag u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? 8:35 En  Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte  hij hem Jezus.

1 Petrus 1:17 En indien gij  Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, 1:18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die {u} van de vaderen overgeleverd is, 1:19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.

Openbaringen 5:11 En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van  de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen, 5:12 zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.

Jezus is gestorven voor de zonden van de mens, opdat een ieder die dat gelooft, vergeving van zonden kan ontvangen en behouden kan worden. Nu is geloof in de bijbel altijd geschakeld aan vertrouwen en gehoorzaamheid. Want zolang mensen God niet vertrouwen, zullen ze ook niet willen doen wat Hij in zijn Woord heeft gezegd.

Hebreeen 11:8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid   getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.

1 Petrus 1:22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief,  1:23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

Romeinen 15:18 Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door  woord en daad

Handelingen 1:5 …door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen.

Zolang mensen ongehoorzaam blijven, blijven zij ook onder de toorn van God, wat betekent dat zij voor eeuwig verloren zullen gaan.

Efeze 5:6 Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn  Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.

Colossenzen 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht,  boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,  3:6 om welke dingen de toorn  Gods komt.

Romeinen 1:18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloos- heid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,

Bekering betekent dat u zich afkeert van uw zondige levensstijl en gehoorzaam gaat worden aan de wil van God. Hiervoor is een eenmalige beslissing nodig, waarbij u uw zonden tegenover God belijdt en hiervoor vergeving vraagt. Daarnaast vraagt u Jezus Christus in uw hart te komen wonen en de Heer van uw leven te worden, wat betekent dat u vanaf dat moment Zijn wil wilt gaan doen.

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus  Heer is, en met uw hart gelooft, dat  God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;  10:10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Openb. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met   Mij.  3:21 Wie overwint, hem zal  Ik geven met  Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook  Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

Nadat uw zo’n bekeringsgebed gebeden heeft, mag u op grond van de bijbel zeker weten dat God al uw zonden vergeven heeft, en dat u behouden bent.

Romeinen 10:13 want: al wie de naam des  Heren aanroept, zal behouden worden.

Romeinen 10:9 Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus  Heer is, en met uw hart  gelooft, dat  God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

Jesaja 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als  karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Micha 7:19 Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.

Nu is bekering natuurlijk meer dan alleen het bidden van een gebed. Na die ene beslissing om Jezus Christus te accepteren als Redder en Verlosser, moeten we natuurlijk voortdurend goede beslissingen blijven maken en de wil van God gaan doen.

Colossenzen 3 :1 Indien gij dan met  Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand  Gods. 3:2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.  3:3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met  Christus in God. 3:4 Wanneer  Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem  verschijnen in heerlijkheid.  3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht,  boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, 3:6 om welke dingen de toorn Gods komt. 3:7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet.  3:8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. 3:9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd,  3:10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het  beeld van zijn  Schepper.

En wanneer we gefaald hebben, of weer zondigen, moeten we dit opnieuw belijden tegenover God en ervoor strijden om de zonde na te laten.

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de  zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Wanneer u tot bekering gekomen bent, doet God een wonder in uw hart. Hij geeft u een nieuw hart, met het verlangen om Zijn wil te gaan doen en niet langer in uw oude levenspatroon door te blijven gaan. De bijbel noemt dat: een “nieuwe schepping” zijn.

2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is  voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Het is een wonder dat God in uw hart doet wanneer iemand zich bekeert. De bijbel noemt dit ook wel wedergeboorte. Op onze website kunt u meer lezen over de wedergeboorte. Mocht u nog verdere vragen hebben of graag met iemand persoonlijk willen praten, dan kunt u gerust kontakt met ons opnemen, wij zullen u dan benaderen op de manier zoals u dat wenst.Het is belangrijk, na uw bekering, een kerk te zoeken, waar ook gepreekt wordt over bekering en wedergeboorte, en over de doop, waarover u ook kunt lezen op onze website.Het is belangrijk zo’n kerk te zoeken zodat u verder geholpen kunt worden in uw geloof en de bestemming van God voor uw leven kunt vinden.

Pastor Nomdo Schuitema