Waterdoop

Als je tot bekering bent gekomen (zie ‘Bekering' in hoofdmenu), is de waterdoop
de volgende stap in onze gehoorzaamheid aan God. Het is een uiterlijk teken van
wat er van binnen gebeurd is. Jezus werd gekruisigd en begraven maar stond op
uit de dood. Als je gedoopt wordt, word je ondergedompeld in het watergraf , je
laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping. In onze kerk worden
regelmatig mensen gedoopt. De doopdiensten worden gehouden in een zwembad
of als het mooi weer is in de openlucht, zodat iedereen getuige kan zijn van de
uitvoering van deze beslissing. Sommige van onze kerken hebben een eigen
doopbad.Ik wil even een paar dingen uitleggen over de doop.

DE DOOP ALS LOGISCH GEVOLG VAN BEKERING...!

De doop was en is een belangrijk deel van de boodschap van Jezus Christus.
Op de Pinksterdag preekte Petrus tegen menigte en aan ‘t einde vroegen de
overtuigde - maar nog onbekeerde - luisteraars:

"Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u
en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus (Handelingen 2:37).

Dit is Gods voorziening voor iedereen die verlangt zich met Hem te verzoenen.
2 verschillende - aan elkaar geschakelde - gebeurtenissen: Bekering en doop
en deze voorziening van God is nooit veranderd.

In hele NT is de waterdoop altijd direct geschakeld aan redding. Men kende geen
redding die niet gevolgd werd door doop.

Hand. 2:41 Zij dan,die zijn woord aanvaardden,lieten zich dopen en op die dag
werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. Hand. 16.33 en hij liet zichzelf
en al de zijnen terstond dopen;

Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen,zal behouden worden Hand. 2:38
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus,

Vanaf de Pinksterdag werd elke bekeerling direct gedoopt. We zien bijvoorbeeld
de kamerling in handelingen hoofdstuk 8. Deze man uit Ethiopië was het boek
Jesaja aan het lezen, maar begreep niet wat hij las. Fillipus ging naar hem toe en
predikte hem Jezus (Handelingen 8:35). Als resultaat greep kamerling de gelegen-
heid om zich te laten dopen.

Hand 8:36 En terwijl zij onderweg waren,kwamen zij bij een water,en de
kamerling zeide:Zie,daar is water;wat is ertegen,dat ik gedoopt word? En hij
zeide:Indien gij van ganser harte gelooft,is het geoorloofd.En hij antwoordde en
zeide:Ik geloof,dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen
stilhouden en beiden daalden af in het water,zowel Filippus als de kamerling,
en hij doopte hem. Filipus ging naar Samaria waar hij Jezus predikte aan de mensen
Als gevolg werden zij die geloofde gedoopt. Handelingen 8:5 En Filippus daalde af
naar de stad van Samaria en predikte  hun de Christus. 8:6 En toen de scharen
Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed,hielden zij zich eenparig aan
hetgeen door hem gezegd werd.  8:7 Want van velen,die onreine geesten hadden,
gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen;
8:8 en er kwam grote blijdschap in die stad. 8:9 En een man,met name Simon, was
reeds voor deze tijd in de stad bezig met toverij,waardoor hij het volk van Samaria
verbijsterde, en hij beweerde van zichzelf,dat hij iets groots was; 8:10 en allen, van
klein tot  groot,hielden zich aan hem en zeiden:Deze is wat genoemd wordt de grote
kracht Gods. 8:11 En zij hielden zich aan hem,omdat hij reeds lange tijd hen
door toverijen verbijsterd had. 8:12 Toen zij echter geloof schonken aan Filippus,
die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus
predikte, lieten zij zich dopen,zowel mannen als vrouwen.

HOE BEHOREN MENSEN GEDOOPT TE WORDEN?

De manier om mensen te dopen is door onderdompeling. Dit volgt uit de betekenis
van het het Griekse woord voor doop "Baptizo" wat duidelijk betekent "onderdompelen"

Eerder werd al gezegd: De doop is een uiterlijk teken van wat er van binnen
gebeurt is. De reden dat het dient te geschieden door onderdompeling is dat het
een beeld is van een begrafenis. Als je gedoopt wordt wordt je ondergedompeld
in het watergraf, je laat je oude leven achter en staat op als een nieuwe schepping.

Romeinen 6:3 Of weet gij niet,dat wij allen,die in Christus Jezus gedoopt zijn,in zijn
dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood,opdat,
gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders,zo ook wij in
nieuwheid des levens zouden wandelen.

Dit is ook wat we terugzien in de praktijk van de Bijbel. Daar werd gedoopt door
onderdompelingJohannes doopte op plaatsen waar veel water was.

Johannes 3:23 Doch ook Johannes doopte,te Enon bij Salim,omdat daar veel water
was,en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen;- We zien Jezus die opsteeg
uit het water na Zijn doop.

Mattheus 3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was,steeg Hij op uit het water.- De
kamerling en Filippus liepen het water in.

Hand 8:38 En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel
Filippus als de kamerling,en hij doopte hem.

Vandaag de dag dopen vele kerken door besprenkeling ook al is er geen enkele
tekst in het Nieuwe testament die zelfs maar suggereert dat dit juist is. Daarnaast
gaat het hele idee van een begravenis verloren. Ook worden de meeste mensen
gedoopt als ze pas geboren zijn. Hoe goed dit ook bedoeld is door de ouders, het
niet de manier van de Bijbel. Het geeft veel mensen de valse zekerheid dat ze door
hun geloof en kinderdoop kinderen van God zijn. Ze hebben Marcus 16:16 gelezen:
Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. en denken: "Ik geloof en ben
als kind gedoopt, dus: het zit wel goed!" In de Bijbel lezen we echter dat de doop
een volgende stap is nadat je tot bekering bent gekomen: Wie gelooft en zich laat
dopen zal behouden worden (Marc. 16.16) Bekeert u en laat u dopen (Hand. 2:38)
De doop is een beslissing van een persoon.

Dat kinderen niet gedoopt behoeven te worden wil niet zeggen dat we niets hoeven
te doen!In onze kerken is er de gelegenheid om kinderen op te dragen. De voor-
ganger legt de handen op en we zegenen het kind en de ouders.

Marcus 10:13 En zij brachten de kinderen tot Hem opdat Hij ze zou aanraken; doch
de disipelen bestrafte hen. Toen Jezus dit hoorde nam Hij het hen zeer kwalijk en
zeide tot hen: laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zo-
danigen is het koninkrijk Gods. Voorwaar ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet
ontvangt als een kind zal het voorzeker niet binnen-gaan. En Hij omarmde ze en
hun de handen opleggende zegende Hij ze.

DE WARE BETEKENIS VAN DE DOOP

Vele mensen denken dat de doop zaligmakend is. Ze geloven dat de doop de bekering
is maar een persoon moet eerst dood zijn om hem redelijkerwijs te kunnen begraven.
Zo moet ook onze oude natuur eerst dood voordat we hem kunnen begraven. Als je tot
bekering komt dan kruisig je de oude mens Als je je laat dopen dan begraaf je je oude
mens.Daarnaast moeten we niet vergeten dat het ‘slechts' een symbool is van iets
anders! De ware betekenis is: Iemand die Jezus wil volgen, dat behoort de reden te zijn
waarom iemand zich laat dopen. De doop helpt ons te begrijpen wat ‘t betekent om
Christen te worden. Het betekent afgesneden te worden van oude leven en op te staan
in een geheel nieuw leven.

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk
Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid
des levens zouden wandelen.

Dit is wat de waterdoop betekent, een getuigenis t.o.v. iedereen dat je stap genomen
hebt om oude leven en zelfgerichtheid af te leggen, dat je ingaat op de uitnodiging van
Jezus Christus om Hem te volgen en een deel te worden van Zijn gemeente.

1 Korinthiers 12:13 want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij
Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.

TOT SLOT

De belangrijkste reden dat er in onze kerk regelmatig doopdiensten georganiseerd
worden en mensen gedoopt worden is, omdat het de Grote Opdracht is voor ons als
gelovigen! In Zijn laatse woorden aan einde van het boek Matteus zegt Jezus:

Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen
in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden
al wat Ik u bevolen heb. 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding
der wereld. Dat was en is Zijn opdracht aan Zijn discipelen en geldt nog steeds vandaag
de dag! Doop ze en maak discipelen van ze..